Termite mound, Namadgi National Park, ACT Australia. Termites use wood and soil to make their nests. 

Termite mound, Namadgi National Park, ACT Australia. Termites use wood and soil to make their nests.